Regulamin gwarancji Firmy INKTON

 • Drogi Kliencie. Przed zgłoszeniem reklamacji upewnij się czy:
 • Wszystkie blokady znajdujące się w materiale eksploatacyjnym zostały zdjęte.
 • Sprawdź czy instalujesz materiał do urządzenia do którego jest przeznaczony oraz czy wykonujesz wszystkie czynności zgodnie z zaleceniami i instrukcją użytkowania Niniejszy regulamin określa warunki gwarancji oraz procedurę reklamacyjną materiałów eksploatacyjnych do drukarek zakupionych w Firmie INKTON
 • Niezgodności ilościowo/ jakościowe.
 • Po otrzymaniu przesyłki, każdorazowo prosimy o sprawdzenie zgodności towaru pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentem sprzedaży. W przypadku niezgodności ilości, bądź otrzymania towaru innego niż wyszczególniony na dokumencie, prosimy o niezwłoczny kontakt z opiekunem handlowym w naszej firmie. Reklamacje ilościowo/ jakościowe mogą być zgłaszane nie później niż do 10 dnia od dnia otrzymania przesyłki. Reklamacje składane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 • Warunki gwarancji na produkty oferowane przez firmę INKTON.
 • Materiały eksploatacyjne do drukarek objęte są gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja realizowana jest na podstawie dowodu zakupu wystawionego przez firmę INKTON. Realizacja reklamacji odbywa się poprzez firmę INKTON z wyłączeniem produktów co do których gwarancja producenta stanowi inaczej (serwis zewnętrzny).
 • Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu z wyłączeniem produktów oryginalnych co do których stosuje się procedury producentów.
 • Firma INKTON zastrzega sobie prawo do wstrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji w stosunku do klientów którzy posiadają płatności przeterminowane powyżej 30 dnia od wymagalnej daty płatności. 14 dniowy termin rozpatrzenia gwarancji płynie od dnia uregulowania zaległości.
 • Wyłączenia gwarancyjne.
  Gwarancja nie obejmuje:
 • Produktów, których okres gwarancji minął.
 • Produktów w których stwierdzono naruszenie plomb, produktów posiadających ślady ingerencji osób trzecich, naprawiania lub napełniania.
 • Produktów uszkodzonych mechanicznie oraz nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu.
 • Produktów zużytych pow. 60%.
 • Produktów przesłanych bez wymaganych dokumentów określających przyczynę reklamacji.
 • W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji klient zostanie obciążony kosztami transportu poniesionymi przez firmę INKTON.
 • Procedura zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamację należy zgłosić telefonicznie u opiekuna handlowego lub pisemnie u innego pracownika firmy INKTON. W zgłoszeniu należy podać przyczynę reklamacji, typ reklamowanego tonera oraz model drukarki w której był użytkowany.
 • Jeżeli powodem reklamacji jest niewłaściwy wydruk do reklamowanego produktu należy bezwzględnie dołączyć próbny wydruk. Brak wydruku skutkuje uznaniem reklamacji za bezzasadną.
 • Do reklamacji należy dołączyć druk zgłoszenia reklamacji zawierający ilość reklamowanych produktów oraz informacje zawarte w punktach powyżej.
 • Brak dokumentów wymienionych w procedurze zgłoszenia może skutkować odrzuceniem reklamacji.
 • Przesyłki przesyłane na koszt firmy INKTON bez naszej wiedzy i zgody nie będą odbierane.
 • Zwroty prosimy kierować na adres biura handlowego:
  INKTON
  ul. Mieszka I 80/101
  71-011 Szczecin